Alte documente

2021

75/ 28.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finalizare și a devizului general estimatriv pentru obiectivul de investiții ,, Modernizarea drumuri în com. Abrămuț, jud. Bihor,,

74/ 26.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea opertunității privind cumpărarea unei clădiri

73 /26.10.2021 Proiect de hotărâre privind achizționarea de acțiuni la societatea Sc Apa Canal Nord Vest SA

69 /11.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară al com. Abrămuț pe Trim. III, 2021

68 /11.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local al com. Abrămuț, varianta III

67/ 01.10.2021 Proiect de hotărâre privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol al com. Abramuț pentru trim.III al anului 2021 și stabilirae măsurilor pentru eficientizarea acestei activități

66 / 22.09.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ptr obiectivul de investiție ,, Canalizare menajeră a localit. Petreu,,urmare a Ordonanței nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

64 /22.09.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local al comunei Abrămuț pe anul 2021, rectificat varianta II

61 /22.09.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a CL al Comunei Abrămuț din data de 29.09.2021

Proiect de hotărâre nr.60 din 13.09.2021, privind participarea la ,, Programul privind creșetrea eficienței energetice în unitatea de învățământ Școala Primară nr. 1 Abrămuț, com. Abrămuț, jud. Bihor,,

Proiect de hotărâre nr.59 din 13.09.2021, privind aprobarea ordninii de zi a ședinței extraordinare a CL Abrămuț din data de 26.07.2021

Proiect de hotărâre nr.58 din 26.08.2021 privind declararea de interes public local a unor drumuri de exploatare agricolă

Proiect de hotărâre nr. 45 din 23.06.2021, privind modificarea HCL nr.12 din 25.03.2009, privind organizarea unui Referendum local 

Raport de evaluare Dipensar medical Abramut si Petreu-1

Proiect de hotărâre nr.25 din 14.04.2021, privind modificarea HCL. nr.43 din 13.11.2017, privind aprobarea Regulamentului de gospodărire locală a comunei Abrămuț

Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului comunei Abrămuț pe anul 2021

Proiect de hotărțre privind aprobarea Planului de Asigurare cu resurse financiare, materiale și umane necesare pentru gestionarea Situațiilor de Urgență în anul 2022 în com Abrămuț

Proiect de hotărâre, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al com. Abrămuț

ROF CL Abrămuț conf. Ordin 25 din 2021

Proiect de hotărâre, privind aprobarea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale și altor taxe asimilate acestora precum și amenzilor aplicabile în com. Abrămuț, în anul 2022

Proiect de hotărâre, privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2021-2027 a unității adminstrativ teritoriale Abrămuț, județul Bihor 

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2021-2027 a UAT Abrămuț