Registrul pentru evidența hotărârilor

71/ 29.09.2021 Hotărârea privind declararea de interes public a unor drumuri de exploatare agricolă

70/ 29.09.2021 Hotărârea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ptr obiectivul de investiție ,, Canalizare menajeră a localit. Petreu, județul Bihor.,,

69 /29.09.2021 Hotărârea privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Abrămuț în Consiliul de Adminsitrație al Școlii Gimnaziale nr.1 Petreu

68 / 29.09.2021Hotărârea privind aprobarea Bugetului local al comunei Abrămuț pe anul 2021, rectificat varianta II

67 /29.09.2021 Hotărârea  privind aprobarea PV al ședinței ordinare a CL al com. Abrămuț din data de 11.08.2021 și a PV al ședinței extraordinare din data de 14.09.2021

66 /29.09.2021 Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință al Consiliul Local al comunei Abrămuț pentru următoarele trei luni

65 /29.09.2021Horărârea privind aprobarea ordninii de zii a ședinței ordinare a CL Abrămuț din data de 29.09.2021

64/14.09.2021 Hotărârea privind participarea la Programul ,, Creșterea eficienței energetice în unitatea de învățământ Școala Primară nr.1 Abrămuț, comuna Abrămuț, județul Bihor,,

63/14.09.2021 Hoatărârea privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinară CL din data 14.09.2021

62/11.08.2021 Hotărârea privind actualizarea actului constitutiv și a statutului Asociației Intercomunitare Zona Nord -Vest

61/11.08.2021 Hotărârea privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Abrămuț nr. 12/25.03.2009 pivind organizarea unui referendum local

60/11.08.2021 Hotărârea privind aprobarea PV al ședinței ordinare din data de 20.07.2021

59/11.08.2021 Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi a ședinței din data de 11.08.2021

58 /20.07.2021 Hotărârea privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de urbanism și autorizare construcții și aprobarea contribuției com. abrămuț pentru funcționarea compartimentului de urbanism și autorizare construcții, înființat în cadrul Filialei Județene Bihor a Asociației Comunelor din România

57/20.07.2021 Hotărârea privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, sem I, anul 2021

56/20.07.2021 Hotărârea privind aprobarea achiziționării de acțiuni la societatea APĂ CANAL NORD VEST S.A.

55/ 20.07.2021 Hotărârea privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol al com. Abrămuț pentru trim. II și stabil. măsurilor pentru eficientizarea acestei activități

54/20.07.2021 Hotărârea privind însușirea PV al comisiei de negociere a redevenței pentru spațiul cu destinația de Cabinet medical uman, situat în loc. Abrămuț nr.8, respectiv spațiu Cabinet medical uman situat în loc. Petreu, nr.414 și aprobarea unui act adițional la Contractul de concesiune din 29.12.2004

53/20.07.2021 Hotărârea privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al Primarului com. Abrămuț

52/ 20.07.2021 Hotărârea privind afectarea domeniului public al com. Abrămuț în scopul canalizării menajeră a localității Petreu, com. Abrămuț

51/ 20.07.2021 Hotărârea privind aprobarea contului de execuție bugetară al com. Abrămuț pe trimestrul II, anul2021

50/ 20.07.2021 Hotărârea privind aprobarea Bugetului Local al com. Abrămuț pe anl 2021, rectificat varianta I

49 /20.07.2021 Hotărârea privind aprobarea PV al ședinței ordinare din data de 10.06.2021

48/20.07.2021 Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni

47 /20.07.2021 Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi aședinței din data de 20.07.2021

46/10.06.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea nivelului minim al redeventei pentru spațiul cu destinația de cabinet medical uman situat în loc. Abrămuț , nr.8, jud. Bihor, respectiv spațiu Cabinet medical uman situat în loc. Petreu, nr.414, com. Abrămuț, jud. Bihor

45/10.06.2021 Hotărâre privind privind aprobarea alipirii a două suprafețe de teren aflate în comuna Abrămuț, localitatea Petreu, înscrise în C.F. 52512 și C.F 52170, proprietatea publică Comunei Abrămuț

44/10.06.2021 Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare a Consiliului local al comunei Abrămuț din data de 27.05.2021.

43/10.06.2021 Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședintei ordinare a Consiliului local al comunei Abrămuț din data 10.06.2021

42/27.05.2021 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Abrămuț nr. 43 din 13.11.2017 privind aprobarea Regulamentului de gospodărire locală a comunei Abrămuț

41/27.05.2021 Hotărâre privind aderarea Comunei Abrămuț la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ITI IER-BARCĂU

40/27.05.2021 Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – Construire ”Sală de educație fizică școlară”, în sat. Petreu, nr. 326, comuna Abrămuț, judeţul Bihor

39/27.05.2021 Hotărâre privind neasumarea responsabilității comunei Abrămuț, a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a contractelor / acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României în perioada 2017 – 2023

38/27.05.2021 Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare a Consiliului local al comunei Abrămuț din data de 21.04.2021.

37/27.05.2021 Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședintei ordinare a Consiliului local al comunei Abrămuț din data 27.05.2021

36/21.04.2021 Hotărâre privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol al comunei Abrămuț pentru trimestrul I al anului 2021 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități.

35/21.04.2021 Hotărâre privind aprobarea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale și altor taxe asimiliate acestora precum și amenzile aplicabile în comuna Abrămuț, în anul 2022.

34/21.04.2021 Hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărul burselor școlare pentru elevii Școlii Gimnaziale nr.1 Petreu, pentru semestrul II, al anului 2021.

33/21.04.2021 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliul Local al comunei Abrămuț.

32/21.04.2021 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Abrămuț.

31/21.04.2021 Hotărâre privind aprobarea documentației „ Plan de amplasament și delimitare a imobilelor”, în vederea formării unui nou număr cadastral și înscrierii în Cartea Funciară, în suprafață de 570 mp, în proprietatea publică a comunei Abrămuț.

30/21.04.2021 Hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2021 – 2027 a unității administrativ teritoriale Abrămuț, județul Bihor

29/21.04.2021 Hotărâre privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garanție a Creditului Rural pentru obiectivul “Înființare și dotare centru tip after school în localitatea Abrămuț, comuna Abrămuț, județul Bihor”

28/21.04.2021 Hotărâre privind aprobarea Planului de Asigurare cu resurse financiare, materiale și umane necesare pentru gestionarea Situațiilor de Urgență în anul 2021 în comuna Abrămuț.

27/21.04.2021 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară al comunei Abrămuț, pe trimestrul I, anul 2021.

26/21.04.2021 Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Abrămuț pe anul 2021

25/21.04.2021 Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare a Consiliului local al comunei Abrămuț din data de 30.03.2021.

24/21.04.2021 Hotărâre privind alegera președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Abrămuț.

23/21.04.2021 Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședintei ordinare a Consiliului local al comunei Abrămuț din data 21.04.2021

22/30.03.2021 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor, la nivelul comunei Abrămuț, care nu se supun înmatriculării

21/30.03.2021 Hotărâre privind Planului de analiza și acoperire a riscurilor în comuna ABRĂMUȚ

20/30.03.2021 Hotărâre privind acceptarea donației de la Asociația ”Composesoratul Petreu” către Comuna Abrămuț a suprafeței de 1349 mp teren, identificat sub nr. topo 1344 și a suprafeței de 971 mp de teren identificat sub numărul topografic 1346 înscrise în CF nr. 101 Petreu și mandatarea Primarului comunei Abrămuț, pentru îndeplinirea demersurilor necesare întăbulării acestor donații

19/30.03.2021 Hotărâre privind acceptarea donației de la Asociația ”Composesoratul Petreu” către Comuna Abrămuț a unei suprafețe de 3640 mp teren, identificat sub nr. topo 754 , C.F. 50085 Abrămuț și mandatarea Primarului comunei Abrămuț, pentru îndeplinirea demersurilor necesare întăbulării acestei donații.

18/30.03.2021 Hotărâre privind împuternicirea Primarului comunei Abrămuț prentru semnarea Contractului de constituire a dreptului de superficie în favoarea comunei Abrămuț asupra terenului cu nr. cadastral 52059 Abrămuț, în suprafață de 2581 mp, în scopul edificării conductei de refulare pentru canalizarea manajeră a localității Petreu, comuna Abrămuț

17/30.03.2021 Hotărâre privind aprobarea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali şi a modelului semnului distinctiv al calităţii acestora

16/30.03.2021 Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare a Consiliului local al comunei Abrămuț din data de 16.02.2021

15/30.03.2021 Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședintei ordinare a Consiliului local al comunei Abrămuț din data 30.03.2021

14/16.02.2021 Hotărâre privind aprobarea obiectivului de investitii „Înființare rețea de gaze naturale în comuna Abrămuț, județul Bihor”

13/16.02.2021 Hotărâre privind nominalizarea de către Consiliul local al comunei Abrămuț a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Abrămuț

12/16.02.2021 Hotărâre privind privind aprobarea începerii procedurii de închiriere prin atribuire directă a suprafețelor de pajisti aflate în extravilan, în domeniul privat al Comunei Abrămuț, județul Bihor

11/16.02.2021 Hotărâre privind aprobarea documentației ”Plan de amplasament și delimitare a imobilelor”, în vederea formării unui nou număr cadastral și înscrierii în Cartea Funciară, în suprafață de 1540 mp, în proprietatea publică a comunei Abrămuț, având destinația de școală

10/16.02.2021 Hotărâre privind aprobarea documentației ”Plan de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire” întocmit de ing. Reka Tomo, privind imobilul identificat prin numărul cadastral 50090, Cartea Funciară 50090 Abrămuț, în suprafață de 7357 mp.

9/16.02.2021 Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare a Consiliului local al comunei Abrămuț din data de 25.01.2021

8/16.02.2021 Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședintei ordinare a Consiliului local al comunei Abrămuț din data 16.02.2021

7/25.01.2021 Hotărâre privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Abrămuț

6/25.01.2021 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economci actualizati si aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat , aferenta investitiei „EXTINDERE ALIMENTARE CU APA A LOCALITATII PETREU COMUNA ABRAMUT

5/25.01.2021 Hotărâre privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar care vor funcționa în anul școlar 2021-2022 pe raza Comunei Abrămuț .

4/25.01.2021 Hotărâre privind aprobarea ccontului de execuție bugetară al comunei Abrămuț, pe trimestrul IV, 2020

3/25.01.2021 Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare a Consiliului local al comunei Abrămuț din data de 09.012.2020 și procesului verbal al ședintei extraordinare a Consiliului local al comunei Abrămuț din data de 22.12.2020

2/25.01.2021 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al ConsiliuluiLocal al Comunei Abrămuț, pentru următoarele trei luni

1/25.01.2021 Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședintei ordinare a Consiliului local al comunei Abrămuț din data 25.01.2021