Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri

67 /06.10.2021 Proiect de hotărâre privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Abrămuț pentru trimestrul III al anului 2021 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități

66 /22.09.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ptr obiectivul de investiție ,, Canalizare menajeră a localității Petreu,,  urmare a Ordonanței nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare

65/22.09.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al Comunei Abrămuț în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr.1 Petreu

64/ 22.09.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local al comunei Abrămuț pe anul 2021, rectificat varianta II

63/22.09.2021 Proiect de hotrțre privind aprobarea PV al ședinței ordinare a CL al comunei abrămuț din data de 11.08.2021 și a PV al ședinței extraordinare din data de 14.09.2021

62/22.09.2021 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Cl al cimunei Abrămuț pentru următoarele trei luni

61/ 22.09.2021 Proiect de hotărrâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a CL al Comunei Abrămuț din data de 29.09.2021

60/13.09.2021,Proiect de hotărâre  privind participarea la ,, Programul privind creșetrea eficienței energetice în unitatea de învățământ Școala Primară nr. 1 Abrămuț, com. Abrămuț, jud. Bihor,,

59/13.09.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea ordninii de zi a ședinței extraordinare a CL Abrămuț din data de 26.07.2021

58 /26.08.2021 Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a unor drumuri de exploatare agricolă

57/04.08.2021- Proiect de hotărâre privind actualizarea actului constitutiv și a statutului Asociației  Intercomunitare Zona Nord –Vest

56/04.08.2021- Proiect de hotărâre privind aprobarea PV al ședinței ordinare din data de 20.07.2021

55/04.08.2021- Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței din data de 11.08.2021

54/13.07.2021- Proiect de hotărâre privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de urbanism şi autorizare construcţii, și aprobarea contribuţiei Comunei Abrămuț pentru funcţionarea compartimentului de urbanism şi autorizare construcţii, înfiinţat în cadrul Filialei județene Bihor a Asociației ACOR

53/13.07.2021-  Proiect de hotărâre Privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pentru perioada SEMESTRUL I , anul  2021

52/13.07.2021- Proiect de hotărâre privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol al comunei Abrămuț pentru trimestrul II al anului 2021 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități

51/13.07.2021- Proiect de hotărâre privind însușirea Procesului verbal al comisiei de negociere  a redevenței pentru spațiul cu destinația de Cabinet medical uman situat în  loc. Abrămuț, nr.8, com.Abrămuț, jud. Bihor,  respectiv  spațiu Cabinet medical uman situat în loc. Petreu, nr.414, com. Abrămuț, jud. Bihor și aprobarea unui act adițional  la Contractul de de concesiune din 29.12.2004

50/13.07.2021- Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară al comunei Abrămuț pe trimestrul II, anul 2021

49/13.07.2021- Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Abrămuț pe anul 2021 rectificat –varianta I

48/13.07.2021- Proiect de Hotărâre  privind aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare a Consiliului   local al comunei   Abrămuț din data de 10.06.2021.

47/13.07.2021-Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Abrămuț , pe următoarele trei luni

46/13.07.2021- Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședintei ordinare a Consiliului local    al comunei Abrămuț din data 20.07.2021

45/23.06.2021 –Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.12 din 25.03.2009, privind organizarea unui Referendum local 

44/10.06.2021-Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii a două suprafețe de teren aflate în comuna Abrămuț, localitatea Petreu, înscrise în C.F. 52512 și C.F 52170, proprietatea publică Comunei Abrămut

43/03.06.2021 – Proiect de Hotărâre  privind aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare a Consiliului   local al comunei   Abrămuț din data de 27.05.2021

42/03.06.2021 – Proiect de Hotărâre privind  aprobarea ordinii de zi a ședintei ordinare a Consiliului local    al comunei Abrămuț din data 10.06.2021

41/03.06.2021- Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii a două suprafețe de teren aflate în comuna Abrămuț, localitatea Petreu

40/03.06.2021- Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii a două suprafețe de teren aflate în comuna Abrămuț, localitatea Petreu

39/03.06.2021- Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii a două suprafețe de teren aflate în comuna Abrămuț, localitatea Petreu

38/21.05.2021 – Proiect de hotărâre privind aprobarea afectării domniului public  în scopul canalizării menajere a localtății Petreu, comuna  Abrămuț, județul Bihor

37/21.05.2021- Proiect de hotărâre, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al com. Abrămuț

36/21.05.2021- Proiect de hotărâre privind achiziționarea de acțiuni la societatea APĂ CANAL NORD VEST SA

35/20.05.2021 – Proiect de hotărâre privind aderarea Comunei  Abrămuț la Asociaţia  de Dezvoltare Intercomunitară ITI IER-BARCĂU

34/20.05.2021- Proiect de Hotărâre  privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – Construire ”Sală de educație fizică școlară”, în sat. Petreu, nr. 326, comuna Abrămuț, judeţul Bihor

33/20.05.2021 – Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității comunei Abrămuț, a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a contractelor / acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României în perioada 2017 – 2023

32/20.05.2021 – Proiect de hotărâre privind  aprobarea ordinii de zi a ședintei ordinare a Consiliului local  al comunei Abrămuț din data 27.05.2021

31/07.05.2021 – Proiect de hotărâre  cu privire  la aprobarea nivelului minim al redeventei pentru spațiul cu destinația de  cabinet medical uman situat în loc.  Abrămuț , nr.8, jud. Bihor,  respectiv  spațiu Cabinet medical uman situat în loc. Petreu, nr.414, com. Abrămuț, jud. Bihor

30/14.04.2021- Proiect de hotărâre privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol al comunei Abrămuț pentru trimestrul I al anului 2021 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități.

29/14.04.2021- Proiect de Hotărâre  privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garanție a Creditului Rural pentru obiectivul “Înființare și dotare centru tip after school în localitatea Abrămuț, comuna Abrămuț, județul Bihor”

28/14.04.2021- Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliul Local al comunei Abrămuț.

27/14.04.2021 – Proiect de hotărâre privind aprobarea  documentației „ Plan de amplasament și delimitare a imobilelor”, în vederea formării unui nou număr cadastral și înscrierii în Cartea Funciară, în suprafață de 570 mp, în proprietatea publică a comunei Abrămuț.

26/14.04.2021-  Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărul burselor școlare pentru elevii Școlii Gimnaziale nr.1 Petreu, pentru semestrul II, al anului 2021.

25/14.04.2021 – Proiect de hotărâre nr.25 din 14.04.2021, privind modificarea HCL. nr.43 din 13.11.2017, privind aprobarea Regulamentului de gospodărire locală a comunei Abrămuț

Proiect de Hotărâre privind alegera  președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Abrămuț.

24/14.04.2021- Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară al comunei Abrămuț, pe trimestrul I, anul 2021.

23/14.04.2021- Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a consiliului local al comunei Abrămuț din data de 30.03.2021

22/14.03.2021- Proiect de hotărâre privind  aprobarea ordinii de zi a ședintei ordinare a Consiliului local  al comunei Abrămuț din data 21.04.2021

21/14.04.2021- Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor, la nivelul comunei Abrămuț, care nu se supun înmatriculării

20/17.03.2021- Proiect de hotărâre nr.20 din 17 martie 2021 privind adoptarea bugetului comunei Abrămuț pe anul 2021

19/09.03.2021-Proiect de hotărțre privind aprobarea Planului de Asigurare cu resurse financiare, materiale și umane necesare pentru gestionarea Situațiilor de Urgență în anul 2022 în com Abrămuț

18/09.03.2021-Proiect de hotărâre, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al com. Abrămuț

ROF CL Abrămuț conf. Ordin 25 din 2021

17 /09.03.2021- Proiect de hotărâre, privind aprobarea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale și altor taxe asimilate acestora precum și amenzilor aplicabile în com. Abrămuț, în anul 2022

Proiect de hotărâre, privind aprobarea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale și altor taxe asimilate acestora precum și amenzilor aplicabile în com. Abrămuț, în anul 2022

16 /09.03.2021-Proiect de hotărâre, privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2021-2027 a unității adminstrativ teritoriale Abrămuț, județul Bihor 

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2021-2027 a UAT Abrămuț

15/09.02.2021 – Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investitii   „Înființare rețea de gaze naturale în comuna Abrămuț, județul Bihor”

14/09.02.2021- Proiect de hotărâre  privind  nominalizarea de către Consiliul local al comunei Abrămuț a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei  Abrămuț

13/09.02.2021- Proiect de hotărâre privind  privind aprobarea începerii procedurii de închiriere prin atribuire directă a suprafețelor de pajisti aflate în extravilan, în domeniul privat al Comunei Abrămuț, județul Bihor

12/09.02.2021- Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației ”Plan de amplasament și delimitare a imobilelor”, în vederea formării unui nou număr cadastral  și  înscrierii în   Cartea Funciară, în suprafață de 1540  mp,  în proprietatea publică a  comunei Abrămuț, având destinația de școală

11/09.02.2021- Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației ”Plan de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire” întocmit de ing. Reka Tomo, privind imobilul identificat prin numărul cadastral  50090,  Cartea Funciară  50090 Abrămuț, în suprafață de 7357  mp.

10/09.02.2021- Proiect de hotărâre  privind aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare a Consiliului   local al comunei   Abrămuț din data de 25.02.2021

9/09.02.2021   Proiect de hotărâre privind  aprobarea ordinii de zi a ședintei ordinare a Consiliului local   al comunei Abrămuț din data 16.02.2021

8/13.01.2021   Proiect de hotărâre privind aprobarea începerii procedurii de inchiriere prin atribuire directa a suprafetelor de pajisti aflate in extravilanul/intravilan, in domeniul privat al Comunei Abrămuț, județul Bihor

7/19.01.2021- Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Abrămuț

6/19.01.2021- Proiect de hotărâre  privind aprobarea  indicatorilor  tehnico-economci actualizati si aprobarea  finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat , aferenta investitiei  „EXTINDERE ALIMENTARE CU APA A LOCALITATII PETREU COMUNA ABRAMUT

5/19.01.2021- Proiect de hotărâre privind  organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar care vor funcționa în anul școlar 2021-2022 pe raza Comunei Abrămuț .

4//19.01.2021-  Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de execuție bugetară al comunei Abrămuț, pe trimestrul IV, 2020

3/19.01.2021-  Proiect de hotărâre  privind aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare a Consiliului   local al comunei   Abrămuț din data de 09.012.2020 și procesului verbal al ședintei extraordinare a Consiliului   local al comunei   Abrămuț din data de 22.12.2020

2/19.01.2021-  Proiect de hotărâre privind  alegerea președintelui de ședință al  ConsiliuluiLocal  al  Comunei  Abrămuț, pentru următoarele trei luni

1/19.01.2021-  Proiect de hotărâre privind  aprobarea ordinii de zi a ședintei ordinare a Consiliului local    al comunei Abrămuț din data 25.01.2021