Transparență decizională

2021

 95/ 21.12.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al com. Abrămuț pe anul 2021, varianta VI

85/03.12.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea PV de negociere a prețului de cumpărare a unei clădiri

81/26.11.20221 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Proiectului amenajamentului pastoral, aprobat prin HCL nr.18/20218

80/05.11.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Local al com. Abrămuț pe anul 2021, rectificat varianta IV

79 /05.11.2021 Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ,, Îmbunătățirea infrastructurii agricole în com. Abrămuț, jud. Bihor,,

76/01.11.2021 Proiect de hotărâre  privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Abrămuț

75/ 28.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finalizare și a devizului general estimatriv pentru obiectivul de investiții ,, Modernizarea drumuri în com. Abrămuț, jud. Bihor,,

74/ 26.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea opertunității privind cumpărarea unei clădiri

73 /26.10.2021 Proiect de hotărâre privind achizționarea de acțiuni la societatea Sc Apa Canal Nord Vest SA

71 / 26.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordniare a consiliului local al Com. Abrămuț din data de 02.11.2021

70/26.10.2021 Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a unor Drumuri de exploatare agricolă, aprobarea formării unor numere cadastrale

69 /11.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară al com. Abrămuț pe Trim. III, 2021

68 /11.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local al com. Abrămuț, varianta III

67/ 01.10.2021 Proiect de hotărâre privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol al com. Abramuț pentru trim.III al anului 2021 și stabilirae măsurilor pentru eficientizarea acestei activități

Proiect de hotărâre nr.66 din 22.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ptr obiectivul de investiție ,, Canalizare menajeră a localit. Petreu,,urmare a Ordonanței nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

Proiect de hotărâre nr.64 din 22.09.2021 privind aprobarea Bugetului local al comunei Abrămuț pe anul 2021, rectificat varianta II

Proiect de hotărâre nr.61 din 22.09.2021 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a CL al Comunei Abrămuț din data de 29.09.2021

Proiect de hotărâre nr.60 din 13.09.2021, privind participarea la ,, Programul privind creșetrea eficienței energetice în unitatea de învățământ Școala Primară nr. 1 Abrămuț, com. Abrămuț, jud. Bihor,,

Proiect de hotărâre nr.59 din 13.09.2021, privind aprobarea ordninii de zi a ședinței extraordinare a CL Abrămuț din data de 26.07.2021

Proiect de hotărâre nr.58 din 26.08.2021 privind declararea de interes public local a unor drumuri de exploatare agricolă

Proiect de hotărâre nr. 45 din 23.06.2021, privind modificarea HCL nr.12 din 25.03.2009, privind organizarea unui Referendum local 

Raport de evaluare Dipensar medical Abramut si Petreu-1

Proiect de hotărâre nr.25 din 14.04.2021, privind modificarea HCL. nr.43 din 13.11.2017, privind aprobarea Regulamentului de gospodărire locală a comunei Abrămuț

Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului comunei Abrămuț pe anul 2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Asigurare cu resurse financiare, materiale și umane necesare pentru gestionarea Situațiilor de Urgență în anul 2022 în com Abrămuț

Proiect de hotărâre, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al com. Abrămuț

ROF CL Abrămuț conf. Ordin 25 din 2021

Proiect de hotărâre, privind aprobarea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale și altor taxe asimilate acestora precum și amenzilor aplicabile în com. Abrămuț, în anul 2022

Proiect de hotărâre, privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2021-2027 a unității adminstrativ teritoriale Abrămuț, județul Bihor 

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2021-2027 a UAT Abrămuț

Anunț privind transparența decizională publică, pentru proiectul de hotărâre nr.113 din 13.01.2021

Proiect de hotărâre, privind aprobarea începerii procedurii de închiriere prin atribuire directă a suprafețelor de pațiști aflate în extarilanul, în domeiul privat al com. Abrămuț

2020

Proiect de hotărâre, privind propunerea de instituire a taxei speciale de salubrizare și aprobarea Regulamentului cu privire la instituirea și adminsitrarea taxei speciale de salubrizare în com. Abrămuț

Proiect de hotărâre, privind aprobarea de măsuri necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deșeurilor

Proiect de hotărâre, privind propunerea de aprobare a modului de plată a serviciului de salubrizare al com. Abrămuț, județul Bihor

Proiect de hotărâre, privind aprobarea amenajării unui spațiu verde în localit. Abrămuț, com. Abrămuț

Proiect de hotărâre, privind aprobarea rectificării bugetului local al com. Abrămuț, pe anul 2020, varianta II

Proiect de hotărăre, privind propunerea de aprobare a caracteristicilor recipienților care se vor utiliza la colectarea separată a deșeurilor de pe raza com. Abrămuț , județul Bihor

Proiect de hotărâre, privind aprobarea bugetului final pentru obiectivul de investiții ,, Înființare și dotare centru tip After School în localit. Petreu, comuna Abrămuț, județul Bihor.

Proiect de hotărâre, privind aprobarea valoarea contractului nr.553 din 02.11.2018, în conf. cu art.71 alin (1) din OUG 114-2018

Proiect de hotărâre, privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Abrămuț pe anul 2019, varianta IV

2019

Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, taxelor speciale și tarifelor pentru anul fiscal 2020

Proiect de hotărâre, privind aprobarea bugetului local al Com. Abrămuț pe anul 2019, varianta II

Proiect de hotărâre, privinsd aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019, SEM I

tranparență ședință februarie 2019

buget(sed. noi)

react.inventar (sed.dec.)

Proiect de hotărâre privind modern.iluminat public

Proiect de hotărâre privind modif. invent.bunurilor. com. Abrămuț

ref. modoficarea invent. bunurilor

Hotărârea nr.49 privind imp. și taxe locale 2018