Transparență decizională

 

2021

Proiect de hotărâre nr.60 din 13.09.2021, privind participarea la ,, Programul privind creșetrea eficienței energetice în unitatea de învățământ Școala Primară nr. 1 Abrămuț, com. Abrămuț, jud. Bihor,,

Proiect de hotărâre nr.59 din 13.09.2021, privind aprobarea ordninii de zi a ședinței extraordinare a CL Abrămuț din data de 26.07.2021

Proiecte de hotărâre nr.58 din 05.08.2021 privind aprobarea închirierii unor spații cu destinația de cabinete medicale aparținând comunei Abrămuț, în scopul furnizării de servicii medicale în asistența medicală generală

Proiect de hotărâre nr. 45 din 23.06.2021, privind modificarea HCL nr.12 din 25.03.2009, privind organizarea unui Referendum local 

Raport de evaluare Dipensar medical Abramut si Petreu-1

Proiect de hotărâre nr.25 din 14.04.2021, privind modificarea HCL. nr.43 din 13.11.2017, privind aprobarea Regulamentului de gospodărire locală a comunei Abrămuț

Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului comunei Abrămuț pe anul 2021

Proiect de hotărțre privind aprobarea Planului de Asigurare cu resurse financiare, materiale și umane necesare pentru gestionarea Situațiilor de Urgență în anul 2022 în com Abrămuț

Proiect de hotărâre, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al com. Abrămuț

ROF CL Abrămuț conf. Ordin 25 din 2021

Proiect de hotărâre, privind aprobarea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale și altor taxe asimilate acestora precum și amenzilor aplicabile în com. Abrămuț, în anul 2022

Proiect de hotărâre, privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2021-2027 a unității adminstrativ teritoriale Abrămuț, județul Bihor 

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2021-2027 a UAT Abrămuț

Anunț privind transparența decizională publică, pentru proiectul de hotărâre nr.113 din 13.01.2021

Proiect de hotărâre, privind aprobarea începerii procedurii de închiriere prin atribuire directă a suprafețelor de pațiști aflate în extarilanul, în domeiul privat al com. Abrămuț

2020

Proiect de hotărâre, privind propunerea de instituire a taxei speciale de salubrizare și aprobarea Regulamentului cu privire la instituirea și adminsitrarea taxei speciale de salubrizare în com. Abrămuț

Proiect de hotărâre, privind aprobarea de măsuri necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deșeurilor

Proiect de hotărâre, privind propunerea de aprobare a modului de plată a serviciului de salubrizare al com. Abrămuț, județul Bihor

Proiect de hotărâre, privind aprobarea amenajării unui spațiu verde în localit. Abrămuț, com. Abrămuț

Proiect de hotărâre, privind aprobarea rectificării bugetului local al com. Abrămuț, pe anul 2020, varianta II

Proiect de hotărăre, privind propunerea de aprobare a caracteristicilor recipienților care se vor utiliza la colectarea separată a deșeurilor de pe raza com. Abrămuț , județul Bihor

Proiect de hotărâre, privind aprobarea bugetului final pentru obiectivul de investiții ,, Înființare și dotare centru tip After School în localit. Petreu, comuna Abrămuț, județul Bihor.

Proiect de hotărâre, privind aprobarea valoarea contractului nr.553 din 02.11.2018, în conf. cu art.71 alin (1) din OUG 114-2018

Proiect de hotărâre, privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Abrămuț pe anul 2019, varianta IV

2019

Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, taxelor speciale și tarifelor pentru anul fiscal 2020

Proiect de hotărâre, privind aprobarea bugetului local al Com. Abrămuț pe anul 2019, varianta II

Proiect de hotărâre, privinsd aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019, SEM I

tranparență ședință februarie 2019

buget(sed. noi)

react.inventar (sed.dec.)

Proiect de hotărâre privind modern.iluminat public

Proiect de hotărâre privind modif. invent.bunurilor. com. Abrămuț

ref. modoficarea invent. bunurilor

Hotărârea nr.49 privind imp. și taxe locale 2018